Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

 

Čl. I. Úvodné ustanovenia

Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov návštevníkov a/alebo zákazníkov týchto webových stránok (ďalej jednotlivo len „Dotknutá osoba“), ktoré vykonáva spoločnosť Svět bedýnek s.r.o. Nová 1373, Kamenice - Nová Hospoda, 25168, Česká republika (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Spracúvanie a ochrana týchto osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), v spojení s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“).

 

Čl. II. Spracúvanie osobných údajov pri odoslaní objednávky

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom vybavovania objednávok a plnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzavretej na diaľku (prostredníctvom týchto stránok) medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom, sú: meno a priezvisko, poštová a emailová adresa a telefónne číslo Dotknutej osoby.

Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je plnenie práv a povinností vyplývajúcich z vyššie uvedenej zmluvy, ktorú by inak nebolo možné uzavrieť a plniť, tj. spracovať a doručiť objednávku Dotknutej osoby.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania zákonom stanovených povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä z občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona o archívoch a registratúrach, zákona o účtovníctve a zákona o DPH, tj. niektoré z údajov povinne uvádzaných na daňových dokladoch Prevádzkovateľa minimálne po dobu 10 rokov.

Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený zvolený poskytovateľ doručovateľských služieb pri doručení objednávky alebo poskytovateľ účtovných služieb pri zaúčtovaní daňových dokladov.

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ  nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou sprostredkovateľa.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Možnosť nákupu tovaru a/alebo služieb ponúkaných na týchto webových stránkach nie je primárne určená pre návštevníkov mladších ako 16 rokov.

 

Čl. III. Spracúvanie osobných údajov pri prihlásení k newsletteru

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom odosielania informácií o jeho produktoch, službách, novinkách a akciách (newsletter), sú: emailová adresa Dotknutej osoby, meno a priezvisko.

Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov v prípade Dotknutých osôb, ktoré nie sú existujúcimi zákazníkmi Prevádzkovateľa,  je súhlas Dotknutej osoby v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a)  Nariadenia, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný kliknutím na aktívny odkaz umiestnený na konci každého newsletteru alebo na základe písomnej žiadosti zaslanej na emailovú adresu Prevádzkovateľa.

Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov v prípade Dotknutých osôb, ktoré sú zákazníkmi Prevádzkovateľa,  je oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočívajúci v uskutočňovaní priameho marketingu a v ďalšom predaji tovaru a služieb, pričom odber newsletteru zameraného výhradne na priamu propagáciu tovaru a služieb Prevádzkovateľa môže byť kedykoľvek odvolaný kliknutím na aktívny odkaz umiestnený na konci každého newsletteru alebo na základe písomnej žiadosti zaslanej na emailovú adresu Prevádzkovateľa.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o zasielanie newsletteru Prevádzkovateľa.

Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa zaisťuje alebo môže zaisťovať správu newsletterových kampaní, prípadne ktorý Prevádzkovateľovi poskytuje technické riešenie pre právu newsletterových kampaní alebo ktorý ma prístup k CRM systémom Prevádzkovateľa.

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ  nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou sprostredkovateľa.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli údaje spracované automatizovaným spôsobom na žiadosť Dotknutej osoby, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Newsletter nie je primárne určený pre návštevníkov mladších ako 16 rokov.

 

Čl. IV. Spracúvanie osobných údajov pri komentovaní produktov a/alebo zadávaní otázok a podnetov

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom zverejnenia jej komentára ku konkrétnemu produktu či službe alebo za účelom zodpovedania Dotknutou osobou zadanej otázky či podnetu, sú: meno a priezvisko, emailová adresa Dotknutej osoby.

Osobné údaje, ktoré budú Prevádzkovateľovi poskytnuté v rámci služby online helpdesku alebo v rámci osobitného kontaktného formulára, nebudú zverejnené a slúžia výhradne pre účely zodpovedania otázky či podnetu Dotknutej osoby. Osobné údaje, ktoré Dotknutá osoba poskytne Prevádzkovateľovi v súvislosti s otázkou či komentárom ku konkrétnemu produktu či službe za pomoci k tomu určeného osobitného formulára, môžu byť zverejnené v popise daného produktu či služby.

Právnym základom spracovania týchto údajov je súhlas Dotknutej osoby v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a)  Nariadenia, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný na základe žiadosti adresovanej Prevádzkovateľovi.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o zverejnenie hodnotenia jej nákupu a/alebo otázky, pokiaľ sa takáto otázka zverejňuje pri konkrétnych produktoch či službách, alebo do doby zodpovedania Dotknutou osobou zadanej otázky či podnetu odoslaného cez online helpdesk alebo kontaktný formulár.

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ  nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou sprostredkovateľa, ktorý sprostredkúva technické riešenie pre zadávanie komentárov (napr. Facebook) alebo prevádzku online helpdesku.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu,  právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Formulár pre pridávanie komentárov a/alebo zadanie otázky či podnetu nie je primárne určený pre návštevníkov mladších ako 16 rokov.

 

Čl. V. Spracúvanie osobných údajov pri registrácii na webových stránkach Prevádzkovateľa

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom zriadenia užívateľského účtu Dotknutej osoby a poskytovania služieb určených pre registrovaných užívateľov, sú: Meno a priezvisko, poštová a emailová adresa a telefónne číslo Dotknutej osoby.

Právnym základom spracovania týchto údajov je zmluva o bezodplatnom poskytovaní služieb spojených s registráciou, ktoré spočívajú vo vytvorení užívateľského účtu v e-shope, v získaní možnosti spravovať objednávky v prostredí on-line, v získaní možnosti uskutočňovať budúce nákupy bez nutnosti opakovaného zadávania kontaktných údajov, v získaní možnosti sledovať históriu nákupov, v získaní možnosti uschovávať u Predávajúceho zálohu na úhradu kúpnej ceny v rámci budúcich nákupov vo forme kreditu a v získaní možnosti stať sa súčasťou vernostného bonusového programu v zmysle pravidiel dostupných na stránkach https://www.svetbedniciek.sk/vernostny-bonusovy-program (ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou týchto zásad), tj. služieb, ktoré by bez registrácie v e-shope nebolo možné poskytnú. Dotknutá osoba má teda možnosť zvoliť si používanie týchto stránok a odosielanie objednávok bez registrácie alebo ako registrovaný užívateľ s možnosťou využívania vyššie uvedených služieb.

Pri využití služieb spojených s registráciou bude Dotknutej osobe zriadený užívateľský účet chránený prihlasovacím menom (alebo emailovou adresou) a heslom. Za zabezpečenie prihlasovacieho mena a hesla pred stratou a zneužitím zodpovedá Dotknutá osoba.

Prevádzkovateľ môže užívateľský účet zrušiť, pokiaľ Dotknutá osoba tento účet dlhšie než 1 rok nevyužíva alebo v prípade, ak hrubým spôsobom poruší svoje povinnosti vyplývajúce z podmienok jeho používania.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o využívanie služieb spojených s užívateľských účtom, teda po dobu trvania zmluvy o bezodplatnom poskytovaní týchto služieb.

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ  nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu,  právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom na žiadosť Dotknutej osoby, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Služby spojené s užívateľským účtom nie sú primárne určené pre návštevníkov mladších ako 16 rokov.

 

Čl. VI. Spracúvanie osobných údajov pri hodnotení nákupov na cenových porovnávačoch

 

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom zverejnenia Dotknutou osobou zadaného hodnotenia nákupu v anonymizovanej podobe, sú: meno či prezývka, emailová adresa a hodnotenie nákupu Dotknutej osoby.

Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený sprostredkovateľ, ktorý Prevádzkovateľovi poskytuje technické riešenie pre získavanie hodnotení nákupov, a ktorý tieto hodnotenia pre Prevádzkovateľa sám zverejňuje, predovšetkým prevádzkovateľ internetového porovnávača cien označeného v objednávke Dotknutej osoby.

Právnym základom spracovania týchto údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa, ktorý spočíva v overovaní spokojnosti zákazníkov za účelom zlepšovania služieb Prevádzkovateľa pre ďalších zákazníkov.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o zverejnenie hodnotenia jej nákupu.

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám s výnimkou Sprostredkovateľa.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Formulár pre hodnotenie nákupu nie je primárne určený pre návštevníkov mladších ako 16 rokov.

 

Čl. VII. Informácie o používaní cookies a ukladaní IP adresy

 

Čo sú súbory cookies a ako fungujú?

Cookies sú malé súbory, ktoré do počítača, mobilu alebo tabletu Dotknutej osoby posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré táto osoba navštevuje. Súbory cookies sa ukladajú do zložky príslušného internetového prehliadača, ktorý pri prezeraní webových stránok Dotknutá osoba používa. Pri opakovanej návšteve týchto webových stránok internetový prehliadač Dotknutej osoby znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Tým je zvyčajne zabezpečovaná správna funkčnosť týchto webových stránok.

 

Ako súbory cookies používa Prevádzkovateľ?

Prevádzkovateľ používa súbory cookies za účelom zabezpečenia riadnej funkčnosti týchto webových stránok (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické účely v záujme neustáleho zlepšovania nastavenie týchto webových stránok a ďalej súbory cookies na účely zobrazovania reklamy – v tom taktiež spočíva právny záujem prevádzkovateľa týchto stránok, ktorý je právnym základom spracúvania cookies. Dáta, ktoré Prevádzkovateľ spracováva na základe súborov cookies, sú anonymné a nie sú spájané so žiadnou konkrétnou osobou.

 

Ako je možné používanie súborov cookies nastaviť a zakázať?

Súbory cookie si môže každá Dotknutá osoba spravovať vo svojom internetovom prehliadači. Rôzne internetové prehliadače majú rôzne postupy na zakázanie alebo povolenie súborov cookies, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v ponuke Možnosti alebo Nástroje. Priamo v internetovom prehliadači tak má Dotknutá osoba možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies môže však spôsobiť, že používanie niektorých základných funkcií týchto webových stránok nebude možné.

 

Ako dlho si Prevádzkovateľ ponecháva získané informácie?

To, ako dlho si získané dáta Prevádzkovateľ ponecháva, závisí vždy na príslušnom type cookies. Platnosť súborov typu session cookies vyprší hneď po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookies, vrátane lokálne prístupných objektov, môžu mať platnosť aj niekoľko mesiacov.

 

Používanie IP adresy a iných nástrojov

Na týchto webových stránkach môžu byť umiestnené nástroje 3. strán, ktoré využívajú IP adresu Dotknutej osoby a/alebo súbory cookies a ktoré:

Prevádzkovateľ použije za účelom oslovenia Dotknutej osoby s ponukou jeho produktov a služieb po tom, čo Dotknutá osoba opustí tieto webové stránky, a to na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorý spočíva v predaji produktov a služieb, o ktoré Dotknutá osoba prejavila záujem pri návšteve jeho webových stránok. Takýmto nástrojom môže byť napr. Facebook plugin, ktorý Dotknutú osobu spojí s jej profilom na sociálnej sieti Facebook, pričom bližšie informácie o jeho používaní sú uvedené na stránkach: https://www.facebook.com/about/privacy/;

Prevádzkovateľ použije za účelom merania návštevnosti a používania jeho webových stránok, a to na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorý spočíva v neustálom zlepšovaní týchto webových stránok. Takýmto nástrojom môže byť napríklad Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manager, ktoré umožňujú analýzu spôsobu používania týchto webových stránok, pričom bližšie informácie o ich používaní sú uvedené na stránkach: https://policies.google.com/privacy.

Väčšina údajov, ktoré Prevádzkovateľ získava za pomoci vyššie uvedených nástrojov, sú úplne anonymné (napr. tzv. maskované IP adresy). Napriek tomu však Prevádzkovateľ pripomína, že Dotknutá osoba môže uplatňovať práva popísané v čl. II. týchto zásad.

Súbory cookies

Na týchto internetových stránkach používame súbory cookies a porovnateľné technológie (súhrnne „Nástroje“), ktoré sú ponúkané buď nami samotnými alebo tretími stranami.

V prípade súborov cookies sa jedná o malé textové súbory, ktoré sú na Vašom zariadení ukladané cez prehliadač. Súbory cookies nie sú používané na to, aby vykonávali programy alebo stiahli na Váš počítač vírusy. Porovnateľné technológie sú najmä Web Storage (Local/Session Storage), fingerprints, tagy (značky) alebo pixely. Niektoré súbory cookies zostávajú určitý čas na Vašom počítači a umožňujú nám rozpoznať Váš počítač pri Vašej ďalšej návšteve (trvalé súbory cookies). Našim partnerom nie je dovolené cez naše internetové stránky údaje pomocou súborov cookies zhromažďovať, spracovávať ani používať.

Väčšina prehliadačov súbory cookies a porovnateľné technológie štandardne akceptuje. Spravidla však môžete nastavenie svojho prehliadača upraviť tak, aby súbory cookies či porovnateľné technológie boli odmietnuté alebo uložené iba po predchádzajúcom súhlase. V bezpečnostných nastaveniach môžete rovnako dočasné alebo uložené súbory cookies nezávisle na sebe schváliť alebo zakázať. Pokiaľ súbory cookies deaktivujete, nebudete mať poprípade niektoré funkcie na našich internetových stránkach k dispozícii, niektoré internetové stránky nebudú eventuálne správne zobrazené a príp. Vám nemusia všetky naše ponuky fungovať úplne bezchybne. Aby ste mohli plnohodnotne používať našu webovú prezentáciu, musia byť napr. povolené dočasné súbory cookies. Dáta uložené v našich súboroch cookies nie sú prepojované s Vašimi osobnými údajmi (meno, adresa atď.). Bez Vášho výslovného súhlasu nebudeme dáta uložené v našich súboroch cookies prepájať s Vašimi osobnými údajmi (meno, adresa atď.).

Nastavené súbory cookies môžete kedykoľvek sami vymazať otvorením príslušnej položky ponuky vo svojom internetovom prehliadači alebo odstránením súborov cookies na svojom pevnom disku. Podrobnosti nájdete v ponuke pomocníka svojho internetového prehliadača. Cookies relácie budú po opustení webovej stránky opäť vymazané a používajú sa tu iba na to, aby umožnili užívateľsky prívetivú navigáciu na webovej stránke a načítanie obsahu a na zaznamenávanie štatistických údajov.

Nastavenie ochrany údajov

Pri návšteve akejkoľvek webovej stránky je pravdepodobné, že stránka získa alebo uloží informácie na vašom prehliadači, a to väčšinou vo forme súborov cookie. Môžu to byť informácie týkajúce sa vás, vašich preferencií a zariadení, ktoré používate. Väčšinou to slúži na vylepšovanie stránky, aby fungovala podľa vašich očakávaní. Informácie vás spravidla neidentifikujú ako jednotlivcov, ale celkovo môžu pomôcť prispôsobovať prostredie vašim potrebám. Rešpektujeme vaše právo na súkromie, a preto sa môžete rozhodnúť, že niektoré súbory cookie nebudete akceptovať.

Potrebné nástroje

Potrebné nástroje slúžia na umožnenie fungovania základných funkcií našej webovej stránky, ako napríklad nákupný košík alebo prihlásenie sa do vášho zákazníckeho účtu. Bez potrebných nástrojov nemôžeme poskytovať služby našej webovej stránky.

Názov Partner Expirácia Typ Popis
CookiePanel Hukot.net 1 rok HTTP Cookie Eviduje informáciu o uvedenom súhlase
PHPSESSID svetbedniciek.sk relační HTTP cookie Identifikátor PHP session
cartUID svetbedniciek.sk 1 den HTTP cookie Unikátny identifikátor košíka
popup svetbedniciek.sk 1 den HTTP cookie  
CookiePanelID Hukot.net 1 rok HTTP cookie Eviduje informáciu o uvedenom súhlase

Analytické nástroje

Analytické nástroje sa používajú na zber štatistických dát a analyzovanie správania používateľa, pre ktoré sa hodnotia prístupové údaje počas vašej návštevy. Napríklad, analyzujeme zadané vyhľadávané výrazy, frekvenciu zobrazenia stránky alebo používanie niektorých funkcií stránky. Pomocou tohto hodnotenia môžeme optimalizovať našu webovú stránku a vylepšiť váš zážitok z jej používania.

Názov Partner Expirácia Typ Popis
_ga google.com 2 roky HTTP cookie Používa sa na rozlíšenie používateľov.
_gid google.com 24 hodín HTTP cookie Používa sa na rozlíšenie používateľov.
ssupp.vid smartsupp.com 6 měsíců HTTP cookie Unikátní ID návštěvníka
ssupp.visits smartsupp.com 6 měsíců HTTP cookie Ukládá počet návštěv
_gat google.com 1 minúta HTTP cookie Používa sa na analýzu zvykov pri prechádzaní návštevníkov, toku, zdroja a ďalších informácií.

Marketingové nástroje

Marketingové nástroje sa používajú na poskytovanie personalizovaných reklám alebo na odporúčanie zaujímavých produktov pomocou profilov užívateľov. Prístupové údaje sa hodnotia na účel zobrazovania reklám na našej webovej stránke, a reklám od iných poskytovateľov, ktoré korešpondujú s vašimi relevantnými potrebami a prianiami. Aby to bolo možné, používame aj tzv. "retargeting" a meriame úroveň úspechu (konverziu) našich reklamných kampaní. Marketingové nástroje zahŕňajú prihlásenie cez účet na sociálnych sieťach, plug-iny sociálnych sietí, a integrované externé médiá, ako napríklad videá, mapy alebo systémy hodnotenia.

Názov Partner Expirácia Typ Popis
_fbp facebook.com 3 mesiace HTTP cookie Ukladanie a sledovanie návštev naprieč webmi
fr facebook.com 3 mesiace HTTP cookie Ukladanie a sledovanie návštev naprieč webmi
test_cookie doubleclick.net 15 minut HTTP cookie Používa sa na rozlíšenie či prehliadač používa cookies
 

Odobrať, alebo upraviť udelený súhlas s používaním súborov cookies môžete kliknutím na tlačidlá